CONTACT

DASHINGDOGS

Dasha Elfring
Prins Bernhardlaan 79
2033 WK Haarlem
06 45490032
info@dashingdogs.nl
facebook Dashing Dogs

Dashing Dogs staat sinds 2003 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder # 34193753.

 

 

DISCLAIMER - PRIVACY - COPYRIGHT

DISCLAIMER

Hoewel Dashing Dogs met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan Dashing Dogs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dashing Dogs sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

PRIVACY

In de privacyverklaring van Dashing Dogs kunt u nalezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarbij is het belangrijk om te weten dat wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

COPYRIGHT

Alle auteursrechten op door Dashing Dogs geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij Dashing Dogs en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dashing Dogs. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Dashing Dogs behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Dashing Dogs geeft geen toestemming voor het gebruik van het logo door derden.